Obra mayor


 

Son actos sujetos a LICENCIA de Obra Mayor los siguientes :

 

Descripción Actuación OMA Código Actuación
1 a) Construcción y edificación de nueva planta. 1a – OMA
1 b1.1) Gran rehabilitación con incremento de volumen o techo edificable y cambio de uso principal del edificio. 1b 1.1 -OMA
1 b1.2) Gran rehabilitación con incremento de volumen o techo edificable, pueden aumentar el n° de viviendas o unidades funcionales. 1b 1.2 -OMA
1 b1.3) Gran rehabilitación sin incremento de volumen o techo edificable con cambio del uso principal del edificio. 1b 1.3 -OMA
1 b1.4) Gran rehabilitación sin incremento de volumen o techo edificable ni cambio del uso principal del edificio, pudiendo aumentar el n° de viviendas o unidades funcionales. 1b 1.4 -OMA
1 b2) Sustitución del edificio, aunque se mantenga la fachada o algún elemento estructural. 1b 2- OMA
1 c) Incremento de volumen o techo edificable sin intervención global en el edificio. 1c – OMA
1 d) Consolidación, reforma o rehabilitación, que comporte una intervención global en los cimientos o en la estructura del edificio. 1d – OMA
1 e) Reforma o rehabilitación con modificación del uso principal del edificio. 1e – OMA
1 f) Obras que comporten la creación de nuevas viviendas. 1f – OMA
1 g) Consolidación, reforma, rehabilitación, actuaciones sobre fachadas de edificios catalogados. 1g – OMA
1 h) Obras para la instalación de ascensores en exterior del edificio. 1h – OMA
1 i) Demolición parcial de edificios catalogados de interés nacional (A) o interés local (B); demolición total o parcial de edificios urbanísticamente protegidos (C), edificios urbanísticamente considerados de nivel D y de edificios integrados en conjuntos protegidos. 1i – OMA
1 j) Construcciones prefabricadas. 1j – OMA
1 k) Movimientos de tierras (vaciado, excavaciones y rebajes, nivelaciones). 1k – OMA
1 l) Obras de urbanización en terrenos privados de uso público. 1l – OMA
1 m) Apertura, modificación y pavimentación de caminos. 1m – OMA
1 n) Construcción de piscinas y sus edificaciones auxiliares. 1n – OMA

 

Extracto de la ORPIMO :

Article 12. Actes subjectes 

Estan subjectes a aquest procediment les obres majors esmentades a l’article 3.2, amb les excepcions previstes a l’article 4.

Article 13. Sol·licitud d’inici

1. El procediment per a l’atorgament de llicència d’obres majors s’inicia mitjançant la presentació d’una sol·licitud, acompanyada del projecte bàsic i de la documentació corresponent, formulada en model normalitzat que l’Ajuntament ha de posar a disposició de la persona interessada, bé a través de mitjans electrònics, bé a les dependències administratives.

2. L’Ajuntament ha de disposar a la seva xarxa dels punts d’accés necessaris per a la tramitació i la consulta electrònica dels expedients. A fi i efecte de facilitar l’accés als serveis electrònics, l’Ajuntament ha de posar a l’abast de les persones interessades, a les oficines municipals que s’assenyalin, els mitjans i els instruments necessaris de forma lliure i gratuïta.

3. La sol·licitud, acompanyada del projecte i l’altra documentació, ha de ser presentada obligatòriament mitjançant sistemes electrònics en cas que la persona interessada tingui la condició de promotor professional o tècnic habilitat per a participar en el procés de la construcció, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, la tramitació de l’expedient s’ha d’efectuar per mitjans electrònics.

4. Els sistemes de signatura electrònica admesos s’han de concretar per decret de l’Alcaldia, d’acord amb el que preveu l’article 10 de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.

5. En el supòsit que la persona interessada presenti la sol·licitud de llicència d’obres en suport paper, ha d’identificar el tècnic o tècnica que redacta el projecte, el títol del projecte i facilitar-ne el codi d’accés electrònic.

6. En tot cas, el tècnic o tècnica que redacta el projecte està obligat a remetre’l a l’Ajuntament per mitjans electrònics.

7. Els convenis amb els col·legis professionals i les normes reguladores de les entitats col·laboradores poden preveure que les persones interessades es limitin a fer constar en la seva sol·licitud la referència del projecte d’obres amb les dades identificatives, perquè l’Ajuntament l’obtingui directament per mitjans electrònics. La persona sol·licitant ha d’haver donat prèviament el consentiment per a la cessió de les dades personals a l’Ajuntament.

8. La sol·licitud ha de concretar l’objecte de les obres i ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a l’annex 1, segons el tipus d’obres per executar, i del projecte bàsic. En el projecte s’hi han de fer constar les mesures d’ecoeficiència que incorpora.

9. La sol·licitud de la llicència ha d’identificar a qui correspon la promoció de les obres, la propietat de la finca on s’executaran i la seva referència cadastral.

10. La sol·licitud es considera completa quan s’hi incorpori el projecte amb l’informe d’idoneïtat tècnica i ladocumentació que preveuen els annexos.