Comunicado inmediato

Son actos sujetos a COMUNICADO INMEDIATO (Obra Menor Tipo II) los siguientes :

Descripción Actuación OCI Código Actuación
3 a1) Obras de reforma interior en una vivienda que afecten o modifiquen puntualmente la estructura del edificio. 3a 1 – OCI
3 a2) Obras de reforma interior en locales (entidades sin uso de vivienda) que afecten puntualmente la estructura del edificio. 3a 2 – OCI
3 a3) Obras en zonas comunitarias que afecten puntualmente la estructura del edificio. 3a 3 – OCI
3 b1) Obras de reforma interior en una vivienda sin afectar la estructura del edificio. 3b 1 – OCI
3 b2) Obras de reforma interior en locales (entidades sin uso de vivienda) sin afectar la estructura del edificio. 3b 2 – OCI
3 b3) Reforma interior en zonas comunitarias sin afectar la estructura del edificio. 3b 3 – OCI
3 c) Intervención en la distribución, la estructura o la fachada de un edificio de viviendas unifamiliar sin incremento de volumen o techo ni cambio de uso. 3c – OCI
3 d) Reforma con modificación del número de departamentos o unidades funcionales, no destinados a vivienda, sin cambiar el uso. 3d – OCI
3 f1) Actuación en fachadas. 3f 1 – OCI
3 f2) Actuación en medianeras. 3f 2 – OCI
3 f3) Actuación en cubiertas / terrados. 3f 3 – OCI
3 f4) Actuación en patios. 3f 4 – OCI
3 f5) Restauración o reparación de muros perimetrales. 3f 5 – OCI
3 g) Instalación de elementos identificadores de locales: carteles, toldos y otros previstos en las ordenanzas. 3g – OCI
3 h) Construcción de cierres de solar. 3h – OCI
3 i) Instalación de bajantes, chimeneas y otras instalaciones comunes. 3i – OCI
3 j) Grúas de construcción que no afecten a la vía pública. 3j – OCI
3 k) Instalación de montacargas de construcción que no afecten a la vía pública. 3k – OCI
3 l) Obras necesarias para las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el edificio. 3l – OCI
3 m1) Andamios, puentes colgantes y similares que se ajusten a las condiciones generales de ocupación de la vía pública. 3m 1 – OCI
3 m2) Cierres de protección de obra que se ajusten a las condiciones generales. 3m 2 – OCI
3 m3) Andamios, puentes colgantes y similares, que no se ajusten a las condiciones generales, con ocupación de la vía pública. 3m 3 – OCI
3 m4) Cierres de protección de obra que no se ajusten a las condiciones generales, con ocupación de la vía pública. 3m 4 – OCI
3 n1) Ejecución de pozos y sondeos, previos a otras licencias de obras. 3n 1 – OCI
3 n2) Instalación de barracas provisionales de obras previas a otras licencias de obras. 3n 2 – OCI
3 o) Trabajos de nivelación que no alteren más de 1 m las cotas naturales. 3o – OCI

Extracto de la ORPIMO

 CAPÍTOL III

 Règim de comunicació

SECCIÓ 1ª. RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’OBRES

Article 46. Actes subjectes

Estan subjectes a aquest procediment les obres menors tipus I i II, descrites a l’article 3.3 i 3.4, i les modificacions no substancials de projecte introduïdes en execució d’obra descrites a l’article 28.3.

Article 47. Presentació de la comunicación

1. La persona interessada, abans de l’inici de les obres subjectes a aquest règim, ha de presentar la corresponent comunicació en model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla als annexos 4 i 5. La sol·licitud ha d’incloure una declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o la documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació d’obres menors tipus I o tipus II, segons escaigui, i l’informe d’idoneïtat tècnica previst a l’article 15. Així mateix, ha d’incorporar la designació i acceptació del tècnic o tècnica que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, en els supòsits previstos en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

2. És aplicable a aquest règim el que preveuen els articles 13 (apartats 1 a 7, 9 i 10) i 14. Així mateix, les persones interessades poden formular la consulta prèvia, prevista a l’article 31, quan les actuacions afectin béns corresponents al patrimoni arquitectònic historicoartístic.

3. Si el procediment de comunicació és inadequat per raó del tipus o circumstàncies de les obres, no s’admet la comunicació i s’ha d’indicar a la persona interessada el procediment que ha de seguir.

4. Els acords de suspensió de l’atorgament de llicències, previstos a l’article 73 de la Llei d’urbanisme, suspenen l’admissió de les comunicacions de les obres afectades.

Article 48. Efectes de la comunicación

1. La comunicació d’obres habilita la persona interessada per a iniciar les obres descrites en el projecte o la documentació presentada, en els terminis que s’estableixen en els articles 49 i 50.

2. El termini per a executar les obres és de sis mesos a comptar des de la data d’inici assenyalada per la persona interessada a la seva comunicació, que no pot ultrapassar els tres mesos des que estigui habilitada per a iniciarles. No es poden continuar les obres una vegada transcorregut el termini d’execució establert.

3. El termini d’execució de les obres es pot ampliar per la meitat de l’inicialment previst. Aquesta ampliació s’ha de comunicar a l’Ajuntament abans d’exhaurir-se el termini d’acabament fixat a la comunicació d’obres, en notificació acompanyada de la justificació adient. Aquesta comunicació té eficàcia immediata.

4. La comunicació prèvia no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d’intervenció que sigui aplicable d’acord amb aquesta ordenança.

5. Són aplicables al règim de comunicació les mesures de seguretat que estableix l’article 37. Les mesures de l’article 37.1 han de ser previstes en la corresponent resolució municipal; les assenyalades en l’article 37.3 han de ser incorporades a la documentació que presenta la persona interessada.

6. Són aplicables a aquest règim de comunicació els articles 30, 35 i 39.

7. L’Ajuntament pot declarar que la comunicació efectuada no té eficàcia quan les obres no s’ajusten al règim d’intervenció corresponent, contravenen l’ordenament urbanístic o sectorial, o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de continuar en l’exercici del dret a executar les obres i la restitució jurídica al moment previ a la comunicación.

Article 50. Règim de comunicació per obres menors tipus II 

1. Les obres menors del tipus II es poden iniciar a partir de l’endemà de la presentació de la documentació en el registre municipal, una vegada verificada la documentació aportada, pagada la quota de la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i constituïdes les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial.

2. El servei municipal comprova en el moment de la presentació que la documentació presentada és la que preveu l’annex 5.

 CAPÍTOL III

 Règim de comunicació

 SECCIÓ 1ª. RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’OBRES

Article 46. Actes subjectes

Estan subjectes a aquest procediment les obres menors tipus I i II, descrites a l’article 3.3 i 3.4, i les modificacions no substancials de projecte introduïdes en execució d’obra descrites a l’article 28.3.

Article 47. Presentació de la comunicación

1. La persona interessada, abans de l’inici de les obres subjectes a aquest règim, ha de presentar la corresponent comunicació en model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla als annexos 4 i 5. La sol·licitud ha d’incloure una declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o la documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació d’obres menors tipus I o tipus II, segons escaigui, i l’informe d’idoneïtat tècnica previst a l’article 15. Així mateix, ha d’incorporar la designació i acceptació del tècnic o tècnica que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, en els supòsits previstos en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

2. És aplicable a aquest règim el que preveuen els articles 13 (apartats 1 a 7, 9 i 10) i 14. Així mateix, les persones interessades poden formular la consulta prèvia, prevista a l’article 31, quan les actuacions afectin béns corresponents al patrimoni arquitectònic historicoartístic.

3. Si el procediment de comunicació és inadequat per raó del tipus o circumstàncies de les obres, no s’admet la comunicació i s’ha d’indicar a la persona interessada el procediment que ha de seguir.

4. Els acords de suspensió de l’atorgament de llicències, previstos a l’article 73 de la Llei d’urbanisme, suspenen l’admissió de les comunicacions de les obres afectades.

Article 48. Efectes de la comunicación

1. La comunicació d’obres habilita la persona interessada per a iniciar les obres descrites en el projecte o la documentació presentada, en els terminis que s’estableixen en els articles 49 i 50.

2. El termini per a executar les obres és de sis mesos a comptar des de la data d’inici assenyalada per la persona interessada a la seva comunicació, que no pot ultrapassar els tres mesos des que estigui habilitada per a iniciarles. No es poden continuar les obres una vegada transcorregut el termini d’execució establert.

3. El termini d’execució de les obres es pot ampliar per la meitat de l’inicialment previst. Aquesta ampliació s’ha de comunicar a l’Ajuntament abans d’exhaurir-se el termini d’acabament fixat a la comunicació d’obres, en notificació acompanyada de la justificació adient. Aquesta comunicació té eficàcia immediata.

4. La comunicació prèvia no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d’intervenció que sigui aplicable d’acord amb aquesta ordenança.

5. Són aplicables al règim de comunicació les mesures de seguretat que estableix l’article 37. Les mesures de l’article 37.1 han de ser previstes en la corresponent resolució municipal; les assenyalades en l’article 37.3 han de ser incorporades a la documentació que presenta la persona interessada.

6. Són aplicables a aquest règim de comunicació els articles 30, 35 i 39.

7. L’Ajuntament pot declarar que la comunicació efectuada no té eficàcia quan les obres no s’ajusten al règim d’intervenció corresponent, contravenen l’ordenament urbanístic o sectorial, o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de continuar en l’exercici del dret a executar les obres i la restitució jurídica al moment previ a la comunicación.

Article 50. Règim de comunicació per obres menors tipus II 

1. Les obres menors del tipus II es poden iniciar a partir de l’endemà de la presentació de la documentació en el registre municipal, una vegada verificada la documentació aportada, pagada la quota de la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i constituïdes les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial.

2. El servei municipal comprova en el moment de la presentació que la documentació presentada és la que preveu l’annex 5.

Aucatel

Envianos un mensaje