Trámite de urgencia


 

Son actos sujetos a TRÁMITE DE URGENCIA los siguientes :

 

Descripción Actuación OUR Código Actuación
5 a) Medidas de protección en fachadas, medianeras, patios o terrados. 5a – OUR
5 b) Apuntalamiento provisional de estructuras. 5b – OUR

 

 

Extracto de la ORPIMO :

 

Article 64. Obres d’urgència

1. Les obres concretes que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses, que no poden esperar fins a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, poden ser realitzades immediatament per la persona interessada, amb la direcció tècnica competent.

2. Cal presentar a l’Ajuntament, simultàniament, una declaració responsable de la persona promotora de les obres i de la direcció tècnica on es justifiqui que concorren aquestes circumstàncies, i la descripció de les obres, amb el compromís de sol·licitar la corresponent llicència o presentar la comunicació en el termini de quinze dies.

3. Les anteriors determinacions s’estableixen sens perjudici de la potestat de l’Ajuntament de dictar ordres d’execució d’acord amb la normativa vigent.