Comunicado diferido


 

Son actos sujetos a COMUNICADO DIFERIDO (Obra Menor Tipo I) los siguientes :

 

Descripción Actuación OCD Código Actuación
2 a) Reforma o rehabilitación del edificio que afecte parcialmente la estructura, sin cambio del uso principal. 2a – OCD
2 b) Consolidación del edificio con intervención parcial en la estructura. 2b – OCD
2 c) Demolición de edificios. 2c – OCD
2 d) Obras para la instalación de ascensor en el interior del edificio. 2d – OCD
2 e) Construcciones auxiliares de menos de 15 m2 de acuerdo con el Art.253.1 de las NNUU. 2e – OCD
2 f) Obras de reforma interior de locales para instalar actividades sometidas a alguna limitación impuesta en planes urbanísticos sobre regulación de usos o actividades. 2f – OCD
2 g) Obras de reforma interior en dos o más viviendas de un edificio. 2g – OCD
2 h) Obras de división de locales (entidades sin uso de vivienda) en planta baja. 2h – OCD
2 i) Instalación de marquesinas. 2i – OCD
2 j) Instalación de grúas de construcción en la vía pública. 2j – OCD
2 k) Instalación de montacargas de construcción en la vía pública. 2k – OCD
2 l) Obras, incluidas las actuaciones en fachada, en edificios catalogados D o incluidos en conjuntos protegidos, no sujetos a Obra Mayor, excepto las obras de conservación o reparación menor. 2l – OCD
2 m) Obras de conservación o reparación menor de los edificios catalogados de interés nacional (A) o interés local (B). 2m – OCD
2 n) Construcción o actuación en muros perimetrales en parcelas en edificación aislada. 2n – OCD
2 o) Actuaciones en jardines y solares que impliquen corte de arbolado. 2o – OCD

Extracto de la ORPIMO :

 CAPÍTOL III

 Règim de comunicació

 SECCIÓ 1ª. RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’OBRES

Article 46. Actes subjectes

Estan subjectes a aquest procediment les obres menors tipus I i II, descrites a l’article 3.3 i 3.4, i les modificacions no substancials de projecte introduïdes en execució d’obra descrites a l’article 28.3.

 

Article 47. Presentació de la comunicación

1. La persona interessada, abans de l’inici de les obres subjectes a aquest règim, ha de presentar la corresponent comunicació en model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla als annexos 4 i 5. La sol·licitud ha d’incloure una declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o la documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació d’obres menors tipus I o tipus II, segons escaigui, i l’informe d’idoneïtat tècnica previst a l’article 15. Així mateix, ha d’incorporar la designació i acceptació del tècnic o tècnica que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, en els supòsits previstos en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

2. És aplicable a aquest règim el que preveuen els articles 13 (apartats 1 a 7, 9 i 10) i 14. Així mateix, les persones interessades poden formular la consulta prèvia, prevista a l’article 31, quan les actuacions afectin béns corresponents al patrimoni arquitectònic historicoartístic.

3. Si el procediment de comunicació és inadequat per raó del tipus o circumstàncies de les obres, no s’admet la comunicació i s’ha d’indicar a la persona interessada el procediment que ha de seguir.

4. Els acords de suspensió de l’atorgament de llicències, previstos a l’article 73 de la Llei d’urbanisme, suspenen l’admissió de les comunicacions de les obres afectades.

Article 48. Efectes de la comunicación

1. La comunicació d’obres habilita la persona interessada per a iniciar les obres descrites en el projecte o la documentació presentada, en els terminis que s’estableixen en els articles 49 i 50.

2. El termini per a executar les obres és de sis mesos a comptar des de la data d’inici assenyalada per la persona interessada a la seva comunicació, que no pot ultrapassar els tres mesos des que estigui habilitada per a iniciarles. No es poden continuar les obres una vegada transcorregut el termini d’execució establert.

3. El termini d’execució de les obres es pot ampliar per la meitat de l’inicialment previst. Aquesta ampliació s’ha de comunicar a l’Ajuntament abans d’exhaurir-se el termini d’acabament fixat a la comunicació d’obres, en notificació acompanyada de la justificació adient. Aquesta comunicació té eficàcia immediata.

4. La comunicació prèvia no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d’intervenció que sigui aplicable d’acord amb aquesta ordenança.

5. Són aplicables al règim de comunicació les mesures de seguretat que estableix l’article 37. Les mesures de l’article 37.1 han de ser previstes en la corresponent resolució municipal; les assenyalades en l’article 37.3 han de ser incorporades a la documentació que presenta la persona interessada.

6. Són aplicables a aquest règim de comunicació els articles 30, 35 i 39.

7. L’Ajuntament pot declarar que la comunicació efectuada no té eficàcia quan les obres no s’ajusten al règim d’intervenció corresponent, contravenen l’ordenament urbanístic o sectorial, o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de continuar en l’exercici del dret a executar les obres i la restitució jurídica al moment previ a la comunicació.

Article 49. Règim de comunicació per obres menors tipus I

1. En el règim de comunicació d’obres menors tipus I, el servei municipal corresponent verifica la documentació i el projecte aportats d’acord amb l’annex 4 i, en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació, en cas que no s’adeqüin les obres projectades a la normativa, ha de notificar a la persona interessada la corresponent resolució, que ha d’exposar els motius d’inadequació a la legalitat i ha d’incloure l’advertiment de la manca de títol habilitant per a iniciar les obres. Excepcionalment, la resolució pot determinar que s’admet la comunicación amb condicions.

2. Transcorregut aquest termini sense rebre cap notificació per part de l’Ajuntament relativa a la seva comunicació, la persona interessada està habilitada per a iniciar les obres definides al projecte.

3. En qualsevol cas, abans d’iniciar les obres s’ha d’haver fet el pagament de la quota de la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial, si escau.

4. Els acords de suspensió de l’atorgament de llicències, previstos a l’article 73 de la Llei d’urbanisme, interrompen el termini d’adquisició d’eficàcia de les comunicacions presentades.