Assebentat


 

Son actos sujetos a ASSEBENTAT (Obras Menores Tipo III) los siguientes :

 

Descripción Actuación OAS Código Actuación
4 a1) Obras de reforma interior en una vivienda que no modifiquen distribución, estructura o fachada. 4a 1 – OAS
4 a2) Obras de reforma interiores de locales (entidades sin uso de vivienda) que no modifiquen distribución, estructura o fachada. 4a 2 – OAS
4 a3) Obras interiores en zonas comunitarias que no modifiquen distribució, estructura o fachada. 4a 3 – OAS
4 b) Actuaciones de limpieza y arreglos de jardines y solares que no impliquen corte de arbolado. 4b – OAS

 

Extracto de la ORPIMO :

 

Article 52. Actes subjectes Estan subjectes a aquest règim les obres menors tipus III descrites a l’article 3.5.

 

Article 53. Presentació de l’assabentat 1. La persona interessada, abans de l’inici de les obres menors tipus III, ha de donar-ne coneixement a l’Ajuntament presencialment, a les oficines d’atenció al ciutadà, per escrit o a través dels mitjans electrònics establerts.  2. Les obres subjectes al règim d’assabentat es poden iniciar l’endemà de donar-ne coneixement a l’Ajuntament. El termini d’execució de les obres és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la comunicació. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagin executat, o, havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, s’ha de fer una nova comunicació.  3. Per a les obres menors tipus III no és necessari presentar cap documentació.